Politika kvality

Kvalita pre spoločnosť Contesta s r.o. nie je len slovom, ale základnou myšlienkou a princípom poskytovania služieb. Nakoľko našou úlohou je poskytovať svojim klientom širokú škálu služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu a našim produktom je služba, uvedomujeme si náročnosť a dôležitosť stanovenia a vyhodnocovania merateľných vlastností nielen pre nás, ale aj ako orientačné pravidlo pri posudzovaní kvality správy. Pre dosiahnutie čo najvyššieho množstva spokojných klientov, vyhlasujeme našu politiku kvality.

Ponúkať kvalitu v každodennom pracovnom živote

Počnúc záväzkom vrcholového manažmentu našej spoločnosti až po výber a motiváciu každého člena nášho pracovného tímu sme sa zaviazali do nášho pracovného života zaviesť, udržiavať a trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality ako nástroj pre zaujatie významnej pozície na trhu správcovských spoločností. Pod kvalitou rozumieme najmä transparentnosť procesov, dostupnosť dokumentácie, vyhodnocovaním merateľných hodnôt poskytovaných služieb a zverejňovanie nástrojov riadenia a výsledkov ich aplikácie. Typickým príkladom je zverejnenie hodnotenia dodávateľov.

Posilňovať pozíciu spoločnosti na trhu

Uvedomujeme si, že len silná a stabilná spoločnosť s dostatočným portfóliom klientov dokáže naozaj komplexne ponúkať služby tak, aby pre klienta bola kľúčovým riešením problému správy jeho nehnuteľnosti. Preto budeme dodržiavať plán akvizícií nových klientov s ohľadom na počet ako aj štruktúru a to tak, aby sme svojim jestvujúcim klientom mohli naďalej ponúkať nerozdielny rozsah služieb a ich kvalitu. Nerozdielny v rámci jednotlivých klientov, zlepšujúci sa vo vzťahu k celému portfóliu. Nebudeme zvýhodňovať žiadneho klienta a úroveň jemu poskytnutých služieb na úkor druhého klienta.

Riadiť, vyhodnocovať a zlepšovať procesy

Chápeme, že všetky procesy prebiehajúce v našej spoločnosti smerujú k uspokojeniu našich klientov. Preto chceme, aby prebiehali v atmosfére a s výsledkom spokojnosti. Zaväzujeme sa pravidelne ich vyhodnocovať a vhodnými prostriedkami monitorovať za účelom ich trvalého zlepšovania. Chápeme, že každý proces je živý prvok a preto deklarujeme jeho riadenie, vyhodnocovanie a zlepšovanie ako náš trvalý záväzok. Metódou riadenia je systematika postupov sledujúca štandardizovaný rozsah vo všetkých kondíciách procesov a stupňov riadenia.

V našej práci sa riadime nasledovnými zásadami

  1. vrcholový manažment, ako aj všetci riadiaci pracovníci, konajú v súlade s politikou kvality a sú príkladom pre zamestnancov spoločnosti,
  2. všetky činnosti sú vykonávané v súlade s platným legislatívnymi a technickými predpismi ako aj v súlade s internými predpismi našej spoločnosti,
  3. motivujeme našich zamestnancov tak, aby boli zaangažovaní na kvalite a výsledkoch svojej práce s dôrazom na stanovenie a dosahovanie nových cieľov a prekonávanie prekážok,
  4. zefektívňujeme komunikáciu a tímovou prácou uplatňujeme systém manažérstva kvality v našej spoločnosti,
  5. využívame informačné technológie s cieľom dodávania informácií našim klientom v požadovanom čase a požadovanej kvalite,
  6. zlepšujeme firemnú kultúru a ekonomickú prosperitu tak, aby pozitívne ovplyvňovali prístup manažmentu k zamestnancom a prístup zamestnancov ku klientom.

Dokumenty na stiahnutie