Ciele kvality

Ciele kvality sú konkrétnou aplikáciou politiky kvality a keďže kvalita pre spoločnosť Contesta s r.o. nie je len slovom, ale základnou myšlienkou a princípom poskytovania služieb, pre rok 2011 si stanovujeme nasledovné ciele.

Ponúkať kvalitu v každodennom pracovnom živote

Trh správy nehnuteľností sa stáva náročným na kvalitu čoraz viac. Našou úlohou v tomto období bude zavedenie systému kvality ako celku.

 1. Zavedieme do praxe celý systém smerníc a inštrukcií pre výkon správy nehnuteľností.
 2. Vykonáme zaškolenie všetkých zamestnancov pre osvojenie si smerníc a inštrukcií.
 3. Vykonáme audity pre všetky oddelenia za účelom zistenia stavu zavedenia smerníc a inštrukcií.
 4. Zavedieme systém bezpečného viacúrovňového potvrdzovania platieb za dodávku tovarov a služieb s možnosťou plnej angažovanosti pre klientov.
 5. Budeme udržiavať aktuálnosť webu spoločnosti s ohľadom na informácie zo všetkých oblastí správy.

Posilňovať pozíciu spoločnosti na trhu

S ohľadom na deklarovanú potrebu stability očakávame bilančný nárast klientov v našej správe tak, aby nebola ohrozená kvalita poskytovaných služieb s ohľadom na kvantitu klientov.

 1. Prevezmeme do správy s účinnosťou najneskôr od 1.1.2012 minimálne 750 nových klientov
 2. Zamedzíme odchodu klientov z našej správy vo výške 100 %, čiže žiadny náš klient s nami neukončí zmluvu.

Riadiť, vyhodnocovať a zlepšovať procesy

Nakoľko v politike kvality sme určili, že metódou riadenia je systematika postupov sledujúca štandardizovaný rozsah vo všetkých kondíciách procesov a stupňov riadenia, budeme ju napĺňať systémom školení a vzdelávania.

 1. Absolvujeme preškolenie so všeobecnej legislatívy týkajúcej sa vlastníctva bytov a nebytových priestorov.
 2. Absolvujeme preškolenie z ochrany osobných údajov.
 3. Zameriame sa na využitie funkčných možností portálu www.poschodoch.sk.

V našej práci sa riadime zásadami deklarovanými v politike kvality, prakticky ich podporíme

 1. Vrcholový manažment, ako aj všetci riadiaci pracovníci, absolvujú opakované preškolenie zo systému kvality.
 2. Sledovanie legislatívy a technických predpisov bude kontrolované vedením spoločnosti operatívne.
 3. Zamestnanci, ktorých výsledkom práce bude opakované nekvalita, opustia naše rady.
 4. Komunikáciu podporíme doplnkovými službami ako napr. SMS notifikáciou.
 5. Zriadime každému klientovi internetové fórum na http://forum.contesta.sk.
 6. Zamestnanci budú dodržiavať zásady odevnej politiky a identifikovateľnosti viditeľnými prostriedkami.

Dokumenty na stiahnutie