Všeobecné informácie

V súlade so zákonom číslo 205/2014 Z.z., ktorým sa mení zákon číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch zverejňujeme výberové konania na dodávky tovarov a služieb pre našich klientov. Pre dodávateľov, ktorí budú úspečne vybraní budú platiť všeobecné obchodné podmienky, ktoré je možné si stiahnuť nižšie a pravidlá výberu. Tieto sa môžu ešte meniť v závislosti od požiadaviek našich klientov. Zároveň si vyhradzujeme právo súťažné ponuky na tomto mieste zverejniť pre účely transparentnosti.

Podklady, ktoré poskytne súťažiteľ do výberového konania

 1. Výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace.
 2. Potvrdenie o bezdlžnosti voči daňovému úradu a poisťovniam.
 3. Záväznú ponuku na predmet výberového konania.

Kritéria výberu: (môžu byť upravené vlastníkmi ad hoc)

 1. Cena 35 %
 2. Bezdlžnosť 30 %
 3. Čas a dĺžka dodávky prípadne kvalita 5 %
 4. Systém kvality 5 %
 5. Doterajšie skúsenosti a referencie 5%
 6. Dĺžka záruky 5%
 7. Komplexnosť ponuky 5%
 8. Zmluvné podmienky 10 %

Pravidelný súťažiteľ

Ak sa spoločnosť pravidelne uchádza o zákazky pre našich klientov, je možné zaradiť ju medzi pravidelných súťažiteľov, pričom uvedené podklady predloží vždy len raz ročne, spravidla k 31.12. bežného roka.

 1. Výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace.
 2. Potvrdenie o bezdlžnosti voči daňovému úradu a poisťovniam.

Podmienkou je uzavretie zmluvy o všeobecných obchodných podmienkach a podrobenie sa ročnému hodnoteniu dodávateľov, pričom výsledok hodnotenia bude považovaný za preukázateľné doterajšie skúsenosti so súťažiteľom.

Podmienky výber

 1. Vyhradzujeme si právo vyradiť najnižšiu a najvyššiu ponuku.
 2. Vyhradzujeme si právo zrušiť výber bez víťaza a bez úhrady nákladov spojených s účasťou na výbere.
 3. Vždy sa podrobíme vo výbere rozhodnutiu vlastníkov a účastníci výberu účasťou akceptujú takýto výsledok výberového konania.

Dokumenty na stiahnutie