Voda

Najosvedčenejšia postupnosť overená praxou

Z hľadiska želaného konečného efektu, ktorým je okrem iného aj finančná úspora musíme zabezpečiť všetky úkony od možnosti ovplyvňovať odber až po prípadné samozásobenie teplou vodou. Jednotlivé kroky teda sú nasledovné.

  1. Rozhodnutie o príprave teplej vody. Je potrebné si uvedomiť, či chcete ďalej odoberať teplú vodu z centrálneho zdroja, alebo pôjdete cestou vlastnej prípravy v rámci vlastnej kotolne alebo rýchloohrevných domových stanic.
  2. Zriadenie samostatného merania na päte objektu. Spravidla to na svoje náklady vykoná dodávateľ vody. Solidárne rozpočítavanie strát viacerých domov na jednom merači je hrobom ušetrených prostriedkov. Bez tohto úkonu všetko šetrenie vody sú vyhodené prostriedky. Ak budete mať vlastnú kotolňu, bude to úkon absolútne potrebný.
  3. Hydraulické vyváženie cirkulácie teplej vody. Zabezpečí rovnomernú dodávku teplej k odberným miestam, množstvo odberu si potom určí sám vlastník a odmeria v mieste spotreby.
  4. Zriadenie vlastnej kotolne alebo rýchloohrevnej domovej stanice. Ak ste si vybrali túto možnosť v bode 1.
  5. Odpočet meračov profesionálom.

Do roku 2027 musia byť merače tepla, pomerové rozdeľovače tepla a vodomery na teplú vodu v bytových domoch vybavené diaľkovým odpočtom, aby bolo možné poskytovať informácie o spotrebe užívateľom bytov častejšie ako iba raz ročne vo vyúčtovaní. Najnovšie rádiové merače tepla a vody sa diaľkovo odčítajú prostredníctvom zbernice dát priebežne a úplne automaticky bez nutnosti sprístupnenia bytov. Oproti diaľkovým odpočtom pochôdzkou (tzv. Walk by) je odpočet spoľahlivejší a lacnejší, pretože nie je potrebný výjazd technika k bytovému domu a naviac funkčnosť merania je priebežne monitorovaná. Veľkým benefitom pre vlastníkov a správcov budov je aj online prístup k informáciám o dennej spotrebe, neštandardných spotrebách a únikoch vody, ktoré im pomáhajú lepšie hospodáriť s energiami.

Viac o diaľkovom odpočte a legislatíve nájdete na: www.ista.sk

Nie každý dom má technické dispozície na zriadenie vlastného merania, výstavba vodomernej šachty a osamostatnenie môže predstavovať náklad prevyšujúci 5.000,- €.