Správa všeobecne

Správa bytov, resp správa bytových domov, je upravená zákonom číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje okrem iného vzájomné práva a povinnosti medzi vlastníkmi a správcom a určuje aj spôsob vykonávania správy. Napriek tomu ale ostáva otvorený široký priestor pre vytvorenie charakteristických postupov, pravidiel alebo iných hodnôt, ktorými sa jednotliví správcovia od seba odlišujú. V čom sme teda my iní? Každá správcovská spoločnosť Vám dnes vie sľúbiť doslova všetko, a následne realita je úplne iná a na plnenie sľubov sa zabúda. Niekto úmyselne, niekto nedbalosťou, dôvody sa nájdu. Práve tomuto sa v našej práci snažíme vyvarovať. Nechceme a nebudeme Vám sľubovať nič, čo nedokážeme splniť. Je pre nás dôležité byť iní, ako niektoré správcovské spoločnosti, ktoré vykonávajú správu bytov spôsobom aký vídame a zažívame v praxi. Ich pracovnou metódou je vzletný sľub, pracovným nástrojom dôverčivosť a výsledkom rozpačitý vlastník. Sme spoločnosť, ktorá chce ponúknuť serióznosť a individuálny prístup k vlastníkovi. Čo to ale znamená? V samotnej praxi správcovských spoločností sa vlastník často stretáva so skutočnosťou, že správcovská spoločnosť je v prvom rade zameraná na naberanie a zvyšovanie počtu spravovaných objektov a v mnohých prípadoch zabúda na sľuby a kvalitu, ktorá pri prezentácii pred vlastníkmi bola prezentovaná a sľubovaná. Vlastníci sú sklamaní a začínajú byť apatickí k dianiu v ich dome a v mnohých prípadoch nie sú schopní vyvinúť iniciatívu správcu odvolať. Keď sme sa rozprávali na túto tému so známymi a priateľmi a zisťovali sme ich spokojnosť so správcom, ktorý spravuje ich dom, naše zistenia o slabých a nedostatočných službách väčšiny správcov sa potvrdili.

Prevládajúce stanovisko vlastníkov u iných správcov bolo:

Slabá informovanosť vlastníkov, nedostatočná komunikácia zo strany správcu, nezáujem a niekedy až neochota technika ktorý má dom na starosti sú štandardom. Vo väčšine prípadov svojho technika ani nepoznáme osobne. 

Toto sú veci, ktoré my chceme robiť a robíme inak. Chceme aby domy v správe našej spoločnosti boli s našimi službami spokojné a aby sa každý náš pracovník mohol kedykoľvek postaviť pred vlastníkov a zodpovedať ich otázky. Aby technik, ktorý je konkrétnym domom pridelený, dom po technickej stránke aj skutočne poznal a odborne viedol a aj preto na každý dom, ktorý vstúpil do našej správy, sme vykonali takzvanú vstupnú kontrolu, pri ktorej náš odborný pracovník vykonal prehliadku spoločných častí a zariadení a následne vypracoval protokol o technickom stave objektu. Tento protokol nám slúži na to, aby sme v budúcnosti, za spolupráce s vlastníkmi, vedeli dom dostať do dobrej technickej kondície a zabránili prípadnému znehodnocovaniu zanedbanou údržbou. Taktiež venujeme maximálne úsilie, aby informácie ohľadom ekonomiky objektu, boli pre každého vlastníka prístupné. Každý vlastník, ktorý má záujem nahliadnuť do účtovníctva domu, či už sa jedná o faktúry, alebo zmluvy s dodávateľmi služieb, je u nás vítaný a všetky informácie sú mu prístupné. Pravidelné zasielanie prehľadov o čerpaní prostriedkov z fondu údržby a opráv a účtu služieb je taktiež samozrejmosťou. Dom si môže tiež dohodnúť vyšší komfort predstavovaný SMS notifikáciou alebo inými online službami. Komfort nepredstavuje ich cena, ale úžitková hodnota a pozitívne dopady na celkový dojem zo správy. Výber dodávateľov je plne v kompetencii vlastníkov a plne rešpektujeme ich výber a rozhodnutie. Naša spoločnosť má v tomto procese len poradnú a kompletizačnú úlohu. Komunikácia a informovanosť vlastníkov je ďalším, a pre našu spoločnosť jedným z najdôležitejších, aspektov systému nášho prístupu. Každý obchodný vzťah je založený na dôvere a serióznosti všetkých zainteresovaných strán a preto je pre nás dôležite, aby vedenie spoločnosti bolo o spokojnosti našich klientov prostredníctvom samotných vlastníkov, alebo zástupcov na dome, informované. Aj z tohto dôvodu je pravidelný osobný kontakt vedenia spoločnosti s vlastníkmi samozrejmosťou. Veríme a sme presvedčení, že Vám vieme ponúknuť viac a že naše kvalitné služby a poctivá práca Vás presvedčia o tom , že stať sa našimi klientmi bolo správne rozhodnutie.