Spoločnosť v médiách

Nový Čas 24.2.2012

V špeciálnej prílohe denníka NOVÝ ČAS ENERGIE bola venovaná časť problematike správcov a s tým spojeným hospodárením. Okrem inzercie si redakcia vyžiadala od nás odborný článok na tému "Ako môžete ušetriť peniaze zmenou správcu".

Stačí si len upratať...

Nevyvážené zmluvy

Každá debata na tému správcov, ich povinností, spôsobu výkonu správy, spokojnosti vlastníkov, celospoločenskej mienky o správcovských spoločnostiach, ale i prezentácie pri výbere nového správcu sa spravidla začínajú konštatovaním o stave platnej legislatívy. Najmä zákona NRSR číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Pri argumentácii oboch strán sa len ťažko hľadá pravda. Zákon je neprehľadný, nezaoberá sa niektorými exponovanými témami vôbec alebo dostatočne a dáva tým priestor na vznik trecích plôch vyvolávajúcich vo vzťahu správcu a vlastníka zbytočné emócie. Jednou z možností, ako si môže vlastník overiť serióznosť svojho správcu, je požiadať ho o zmenu zmluvy o výkone správy tak, aby bola vyváženejšia a dávala priestor na účinnú kontrolu správcu. Je samozrejmé, že to nemôže byť požiadavka jediného vlastníka a že to vyžaduje prípravu a zákonné postupy, ale je to významný marker postoja správcu k vlastníkovi ako klientovi. A čo teda žiadať? Jestvujúca právna úprava priznáva vlastníkom jediný reálny nástroj trestu za zanedbávanie povinností a to oddialenie platby za správu pri nedodaní vyúčtovania včas. Vlastníci by preto mali zvážiť najčastejšie sa opakujúce neresti správcov, akými sú nenavštevovanie domov či neodpovedanie na korešpondenciu a žiadať do zmlúv finančné postihy pre správcu za takéto vadné plnenie zmluvných povinností. Spomenutý zákon vôbec nezakazuje sa takto dohodnúť nad rámec zákonných ustanovení a vlastníci získajú nástroje na reguláciu činnosti správcov.

Svojvôľa objednávania dodávok

Taktiež by vlastníci mali zvážiť reguláciu objednávania dodávok tovarov a služieb pre svoj bytový dom. Zákonná úprava správcom prikazuje rešpektovať výber dodávateľa vlastníkmi, ale neukladá správcovi povinnosť vlastníkov informovať o nutnosti výberu. Tak sa často stáva, že až v koncoročnej správe o činnosti sa vlastník dozvie, k čomu sa mohol vyjadriť, k čomu mohol uplatniť svoje práva, keby vedel. Ale nevedel. A pritom práve výber dodávateľov môže vlastníkom ušetriť alebo minúť významné finančné prostriedky. Správcovia majú spravidla svoju skupinu dodávateľov, ktorých pravidelne vyťažujú zákazkami a ponukami, ale určite ich nie je toľko, aby pokryli celé spektrum možností, ktoré ponúka trh. A je potrebné poznamenať, že aj v tomto prípade je významným prvkom tzv. svojpomoc. Veď je ozaj veľký rozdiel, či napríklad na upratovanie najmete spoločnosť s vysokými prevádzkovými nákladmi a tým aj cenou, alebo upratovačku na dohodu. Jednoduchým ustanovením o nutnosti informovať vlastníkov alebo, a vôbec to nie je nič výnimočné, úplným zmluvným zákazom samostatného objednávania správcom pod hrozbou finančnej sankcie je možné dosiahnuť významný posun vpred.

Bezpečnosť financií

Nemenej dôležitou témou je bezpečnosť financií. Časy, keď o správnosti ekonomiky rozhodovala správne zastrúhaná ceruzka, sú nenávratne preč. Vývoj techniky nám priniesol technológie, ktoré ekonomickú agendu umožnia spracovávať rýchlo a efektívne. S rýchlosťou spracovania sa priamo úmerne zvyšuje aj možnosť chýb a bohužiaľ, možnosť zneužitia. Našťastie sú ku každému produktu k dispozícii nástroje na rapídne zvýšenie bezpečnosti finančných tokov. Najúčinnejším nástrojom je viacstupňová kontrola. Táto industriálne znejúca veta vlastne predstavuje veľmi jednoduchý nástroj tzv. vzdialenej autorizácie platieb. Každý bankový dom má svoj typ tohto produktu. Všetky však predstavujú možnosť pre vlastníkov, aby z tepla domova cez internet podpisovali faktúry a tým umožnili ich úhradu. Ale zároveň nepodpísaním ich úhrade zabránili. A dôvodom môže byť čokoľvek. Chyba vo faktúre, neopodstatnenosť jej obsahu či nespokojnosť s kvalitou dodávky. Sú správcovia, ktorí sa tomu bohužiaľ bránia, alebo sa snažia vlastníkov od takejto kontroly odradiť neposkytnutím tejto možnosti cez internet a nútením navštevovať správcu v pracovnej dobe. Nie je podstatné, či tak činia z dôvodu nedostatku technického zázemia alebo s úmyslom odradiť vlastníkov od prísnej kontroly, je to ale opäť významný marker kvality správcu a taktiež nástroj, ktorým sa minimálne zamedzí nekontrolovateľnému úniku financií.

Ťažko objektívne zhodnotiť, či samotná zmena správcu prinesie očakávaný výsledok. Vlastníci musia v prvom rade presne vedieť, čo od správcu očakávajú. Mali by sa prestať orientovať výškou odmeny za správu ako jediným kvalifikačným kritériom. Skôr by mali jasne a zrozumiteľne predložiť svojmu správcovi požiadavky na nový spôsob spolupráce, ako je vyššie opísaný. Len ak narazia na zamietavý postoj, nech pristúpia k zmene správcu. A kritériom pre jeho výber nech sú od počiatku požiadavky na takú spoluprácu, akú si vymienili. Na kompromisy bude čas neskôr. Na trhu je dosť správcovských spoločností, ktoré tieto podmienky radi splnia. A navyše im prinesú aj iné benefity vo forme niektorých služieb zdarma.