Písomné hlasovanie

Zákon pomerne presne vyratúva všetky podmienky písomného hlasovania a to nasledovne:

Odstavec 7 § 14 zákona číslo 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov

"Písomné hlasovanie môže vyhlásiť predseda, rada, správca alebo štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich žiadosť nevyhlásil písomné hlasovanie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti. O písomnom hlasovaní môžu rozhodnúť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome aj hlasovaním podľa odseku 3. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem kalendárnych dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, o termíne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. Na hlasovacej listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú plné znenie schvaľovaného návrhu, musí byť uvedený deň konania hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, otázka alebo otázky, ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Súhlas alebo nesúhlas vyjadrujú vlastníci bytov a nebytových priestorov dome vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu podpisu na hlasovacej listine, zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné overenie podpisov pri hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný. Po vykonaní písomného hlasovania správca, predseda, rada alebo zvolený zástupca jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. V prípade neúspešného písomného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na schôdzi vlastníkov."

O čom nemôžeme písomne hlasovať?

  • od 1.10.2014 takéto obmedzenie neexistuje

O čom môžeme hlasovať okrem iného?

  • o výbere nového správcu
  • o schválení, zmene alebo výpovedi zmluvy o výkone správy
  • o výbere do orgánov spoločenstva
  • o zástupcoch vlastníkov

Kto vyhlasuje písomné hlasovanie?

Vyhlasuje sa jednoduchou výveskou a doručením hlasovacích lístkov, nie je potrebné ho vyhlásiť na schôdzi ani ho odsúhlasovať. Nesúhlas s ním prejavíte odignorovaním hlasovania.

  • správca
  • predseda spoločenstva
  • 25 % vlastníkov