Oblasť techniky

Technická oblasť zahŕňa v sebe činnosti zabezpečujúce funkčnosť technických a technologických zariadení nehnuteľnosti. Ak to premeníme na konkrétne úkony, zistíme, že ich rozsah je pomerne veľký. Od sledovania funkčnosti obyčajných žiaroviek, cez starostlivosť a udržiavanie rozvodov médií až po zhodnocovanie technických dispozícií budovy smerujúce k stabilizácii alebo predlžovaniu jej životnosti, možností alebo komfortu.

V technickej oblasti je správca povinný

  • vykonávať pravidelné obhliadky bytového domu, spravidla raz za týždeň,
  • zabezpečovať vedenie technickej evidencie o bytovom dome a zaznamenávať všetky zmeny,
  • vypracúvať zoznam potrebných opráv a údržby, spravidla v pláne raz ročne a s účinnosťou na jeden rok,
  • zabezpečiť bežnú údržbu a opravy menšieho rozsahu a vykonávať dozor nad nimi,
  • vypracúvať harmonogram revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení a zabezpečiť jeho realizáciu,
  • zabezpečiť výkon opatrení uložených revíziami alebo kontrolami,
  • vykonávať odbornú účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru,

V oblasti prevádzky nehnuteľnosti je správca povinný zabezpečovať všetky služby spojené s užívaním a prevádzkou domu spočívajúcich najmä v dodávke vody, plynu, elektrickej energie, odvoze a likvidácii odpadu, kominárskych prácach, servise výťahových zariadení; uzatvorení, zmenách, kontrole a ukončovaní zmlúv na tieto služby a množstvo iných činností podľa požiadaviek vlastníkov a najmä aktuálnej potreby nehnuteľností. Nechceme vytvoriť obraz pasivity správcu, ale aktivita nemôže byť svojvoľná.

Máte vlastnú kotolňu?

Technická stránka správy

V takom prípade správca zabezpečuje jej kompletnú prevádzku. Jeho úlohou je dodržiavanie termínov odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, ich objednávanie a realizácia. Odstraňovanie revíznych závad po posúdení ich dôležitosti a relevancie je tiež kľúčovou úlohou pri starostlivosti o domovú kotolňu. Správca vie zabezpečiť obsluhu kotolne, odpočty energetických údajov a všetky ostatné náležitosti, kvôli ktorým sa kotolne štandardne odovzdávali do správy výrobcom tepla. O veľkosti ušetrených prostriedkov ani nie je potrebné hovoriť, sú nemalé.