Oblasť práva

Pri tomto pojme si väčšina ľudí predstaví problém, navrhovateľa, proti nemu nešťastného odporcu, skrátka asi nie moc príjemné situácie. Právne služby však predstavujú pomerne širokú škálu činností. Všetky sú nám známe, ale bežne si na ne nespomenieme až keď sme vtiahnutí do problému. Vtedy nám spôsobia minimálne vrásky a preto je dobré o nich vedieť alebo aspoň vedieť, že je tu niekto kto nás v tejto oblasti odborne a účinne zastúpi.

Clara pacta, boni amici

Jasné zmluvy, dobrí priatelia. Už starí Rimania vedeli, že dobrá zmluva je základom každého obchodu. A či sa nám to páči alebo nie, tých obchodov je vo vzťahu k bytovým domom a ich prevádzke veľa. Každý dom má len na odber médií a služieb niekoľko obchodných zmlúv. Vytvárajú obchodno-právne a občiansko-právne vzťahy a to nielen pri vzájomnom spolužití, ale aj pri prenájme nehnuteľností. A to je oblasť, ktorá si vyžaduje právnu prax správcu, odbornú erudovanosť v oblasti občianskeho a aj obchodného práva.

Princíp subordinácie

Orgány štátnej správy a územnej samosprávy prichádzajú do styku s vlastníkmi bytov nielen pri ich kúpe či väčšej úprave. Často sú nehnuteľnosti predmetom výkonu napríklad štátneho odborného dozoru v oblastiach bezpečnosti práce alebo požiarnej ochrany. Sú účastníkmi stavebného konania a mnohých iných úkonov vo vzťahu k správnemu právu. Spomínaný princíp subordinácie znamená, že úrady sú vždy nadradené a obyčajný človek v úlohe podriadenosti. Bez právnej pomoci vydaní na milosť úradnej mašinérii.

Nihil novum sub sole

Áno, nič nové pod slnkom. Vždy tu budú vlastníci, ktorí neplatia, nech už dôvod na to majú akýkoľvek. Stávajú sa tým ale vašimi hosťami. A je na vás, na vlastníkoch, ako dlho ich mienite hostiť. Správca v tomto momente nastupuje do úlohy exekučnej, lebo musí zabezpečiť odstránenie tohto stavu. Možností je niekoľko a je na dohode s vlastníkmi, ktoré, v akej miere a do kedy využije. Sú to najmä:

  • SMS notifikácia o nezaplatenej platbe
  • systém posielania upomienok
  • vymáhanie dlžnej čiastky súdnou cestou
  • uplatnenie záložného práva vlastníkov dobrovoľnou dražbou
  • ale aj pomocná ruka vo forme splátkového kalendára