Oblasť ekonomiky

Ekonomika prevádzky nehnuteľností zahŕňa množstvo úkonov. Jednotlivé úlohy možno zaradiť do 3 kategórií podľa ich určenia. Každá z nich má svoju dôležitosť a navzájom sú neoddeliteľné.

Všeobecné úlohy

 1. zriadiť účty domu, na ktoré budú plynúť mesačné zálohové platby, ak dom vlastní účty, zabezpečiť disponibilitu s finančnými prostriedkami,
 2. viesť evidenciu príjmov a výdavkov domu vrátane spracovania vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou objektu,
 3. vykonávať všetky úhrady súvisiace s prevádzkou domu,
 4. určovať pod dohode s vlastníkmi výšky záloh za služby spojené s užívaním domu,
 5. inkasovať príspevky na účet domu,
 6. určovať doby splatnosti úhrad a ich vymáhanie,
 7. vyúčtovať príjmy a výdavky domu.

Zálohový predpis a vyúčtovanie

Správca je povinný spracovať predpokladané náklady za služby spojené s prevádzkou domu a primerane stanoviť vlastníkom zálohové platby z 1/12 nákladov predchádzajúceho kalendárneho roka. Správca je oprávnený meniť výšku zálohových platieb, ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutia cenových orgánov, zo zmeny rozsahu poskytovaných služieb, alebo v prípade, ak skutočne vynakladané celkové náklady sa zvýšia oproti dohodnutým o + 5%, alebo ak sa na tom dohodnú vlastníci. Správca je povinný včas a v plnej miere informovať zástupcov vlastníkov o zmenách v cenovej politike konkrétneho dodávateľa služby. Správca je povinný viesť evidenciu príjmov a výdavkov domu vrátane spracovania vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou objektu, pričom vyúčtovanie jednotlivých služieb je správca povinný vykonať, ak sa nedohodne inak, nasledovne:

podľa počtu osôb v závislosti na dobe, počas ktorej sa zdržiavali v priestore (ďalej len osobomesiacov) pri:

 • dodávke elektrickej energie do spoločných častí a zariadení,

podľa nameraných hodnôt pri:

 • ​dodávke teplej úžitkovej vody,
 • dodávke studenej vody,
 • dodávke tepla do bytov,

podľa pomeru plochy bytov alebo nebytového priestoru k súčtu plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti pri:

 • zrážkovej vode,

rovnakým podielom na každý byt pri:

 • deratizácii, dezinfekcii, dezinsekcii,
 • havarijnej služby
 • zimnej údržbe a upratovaní
 • poistení domu

Spôsob rozúčtovania nákladov môže byť zmenený iba na základe písomného rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov a musí byť v súlade s platnými predpismi. Čo je ale dôležité, vlastníci si môžu v obmedzenej miere individuálne a po dohovore so správcom pozmeniť výšku zálohového predpisu s ohľadom na budúce úspory. Napríklad pri dlhodobej neprítomnosti a podobne.

Pravidlá disponovania s finančnými prostriedkami

Správca má povinnosť poukázať preplatky z vyúčtovania služieb vlastníkom do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania, pokiaľ nebudú k vyúčtovaniu zo strany vlastníkov doručené reklamácie a na účte domu bude dostatok finančných prostriedkov. V prípade doručenia reklamácií platí 30 dňová lehota od termínu vyriešenia reklamácie. Vlastníci sú povinní v uvedených lehotách poukázať na osobitý účet bytového domu prípadný nedoplatok. Spôsob vyplatenia preplatkov a inkasovania nedoplatkov môže byť tiež upravený písomným poučením na tlačive ročného vyúčtovania. Preplatok, ak nie je vrátený vlastníkovi, správca prednostne započítava s neuhradenými platbami vlastníka. Platby z fondu opráv môžu byť realizované len po predchádzajúcom súhlase vlastníkov udelenom hlasovaním na schôdzi vlastníkov alebo udelenom zástupcami, ak sú na udelenie oprávnení. O udelení súhlasu musí existovať písomný záznam vo forme zápisnice zo schôdze ale iný písomný dokument o udelení súhlasu zástupcom vlastníkov. Pre tento účel je vhodný a postačujúci aj vytlačený mail odoslaný k tomuto účelu zástupcom správcovi. Pre zvýšenie bezpečnosti platieb sa je možné dohodnúť, že všetky platby z fondu prevádzky aj údržby a opráv budú pre odoslaním na spracovanie do banky taktiež elektronicky podpísané zástupcom, ktorý overí ich formálnu a obsahovú správnosť a na znak súhlasu a správnosti ich elektronicky podpíše.