Návrh zmluvy o správe

Proces tvorby zmluvy o výkone správy je náročný na čas a ľudské zdroje.

Naša spoločnosť má pripravený návrh znenia zmluvy, ktorý je však potrebné podrobiť pripomienkovému konaniu. Každá zmluva je pre dom špecifická a obsahuje niektoré ustanovenia, ktorých konečné znenie ovplyvňuje vôľa vlastníkov. Ide napríklad o:

 1. Identifikačné údaje domu.
 2. Určenie právomocí správcu.
 3. Určenie spôsobu stanovovania, úpravy a vyúčtovania zálohových platieb.
 4. Určenie miery bezpečnosti.
 5. Spôsob nakladania s prostriedkami.
 6. Právomoci zástupcov vlastníkov.
 7. Razancia vymáhania nedoplatkov od neplatičov.
 8. Rozsah služby domovníka a iné.

Pripomienkové konanie musí prebehnúť tak, aby sa k zmluve mohli vyjadriť všetci vlastníci bytov aj nebytových priestorov. Preto je potrebné tento návrh každému z nich doručiť, pričom spôsob doručenia nie je nikde jasne stanovený. Naša spoločnosť uprednostňuje mailovú komunikáciu, prípadne printovú podobu.

Pripomienkovanie a jeho postup

Pre pripomienkovanie v súlade so zákonom v snahe vyhnúť sa od počiatku nedôvere prameniacej z nedostatočnej alebo málo profesionálnej prípravy zmluvy navrhujeme postupovať nasledovne:

 1. Distribuovať návrh zmluvy.
 2. V čase 1 týždňa poskytnúť priestor pre spracovanie a podanie pripomienok a návrhov.
 3. Zozbierať pripomienky a návrhy a spolu s budúcim správcom ich spracovať a akceptovateľné zapracovať do zmluvy.
 4. Distribuovať návrh doplnenej zmluvy.
 5. V čo najkratšom čase zvolať schôdzu za účelom posledného pripomienkovania a (prípadne písomné hlasovanie) odsúhlasenia znenia zmluvy nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov.
 6. Podpísať odsúhlasené znenie nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov.