Investičné úvery

Podmienky platné od 1.1.2011 (vrátane Obchodných podmienok k týmto úverom)

VÚB banka vám ponúka investičný úver na financovanie renovácie a modernizácie bytového domu prostredníctvom ktorého, môžete realizovať váš projekt.

Výhody

 • výška úveru sa prispôsobí vašim potrebám
 • vybavenie úveru už od 3 dní
 • možnosť anuitného resp. štandardného splácania úveru
 • možnosť variabilnej a fixnej úrokovej sadzby
 • refundácia faktúr do výšky 30% celkovej výšky úveru

Spôsob čerpania

 • postupné čerpanie peňažných prostriedkov

Výška úveru

 • max. 332 000 EUR na 1 bytový dom
 • max. 8 000 EUR na 1 majteľa bytu
 • pri správcoch bytových domov nie je výška úveru obmedzená

Doba splatnosti

 • max. do 20 rokov v závislosti od projektu

Zabezpečenie

 • záložné právo k pohľadávkam z účtu opráv a poistnej zmluvy
 • vinkulácia peňažných prostriedkov

Ide o rýchly a jednoduchý spôsob zvýšenia kvality Vášho bývania.

Banka poskytuje úver na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí domu, spoločných zariadení a príslušenstva domu od 500 tis. Sk až do 25 mil. Sk s limitom 250 tis. Sk na jeden byt v bytovom dome. Splatnosť úveru sa pohybuje od štyroch do desiatich rokov od podpísania úverovej zmluvy; o konkrétnej dĺžke splácania rozhoduje spoločenstvo vlastníkov bytov. Úver možno čerpať jednorazovo alebo postupne. Klienti si môžu vybrať premenlivú alebo fixnú úrokovú sadzbu, pričom úroky sa platia len zo skutočne vyčerpanej časti úveru.

Slovenská sporiteľňa na zabezpečenie pohľadávky z úveru nevyžaduje zriadenie záložného práva na byty vlastníkov v bytovom dome ani bankovú záruku. Ako zabezpečenie postačuje iba zriadenie záložného práva na pohľadávky. Potrebná je ešte vinkulácia poistného plnenia z poistnej zmluvy na bytový dom v prospech Slovenskej sporiteľne.

Spoločenstvá vlastníkov bytov môžu o úver na rekonštrukciu a modernizáciu bytového domu požiadať v obchodných centrách Slovenskej sporiteľne v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a v Košiciach.

K 30. 9. 2004 poskytla Slovenská sporiteľňa firemným klientom a verejnému sektoru úvery v objeme 35,89 mld. Sk s medziročným rastom 27,1 %.

Kým v minulosti bola obnova bytového domu vnímaná ako nadštandard, dnes je už v prípade mnohých bytových domov nutnosťou. Výhodami zateplenia je najmä úspora na energiách, v niektorých prípadoch až vo výške 40%. Opravená nehnuteľnosť však nešetrí iba peniaze, ale prispieva aj k zlepšeniu kvality života jeho obyvateľov a v konečnom dôsledku aj zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti.

Možnosť obnoviť si svoj bytový dom využíva stále viac klientov. Najväčší záujem o úvery na zatepľovanie a zvyšovanie štandardu svojho bývania sme zaznamenali na strednom Slovensku, pričom najviac obnovených bytových domov financovaných z úverov ČSOB bolo v Banskej Bystrici, Zvolene, Trnave, Martine, Košiciach, Bratislave a Poprade. Priemerná výška poskytnutého úveru dosiahla v uplynulom roku výšku 81 000 € a jeho dĺžka splatnosti je v priemere 13 rokov. Najvyšší úver banka poskytla v Banskobystrickom kraji.

Úver na obnovu bytového fondu RENOVO je účelový úver určený na financovanie opráv, rekonštrukcií a modernizácií bytových domov, ich spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytových domov až do výšky 100 %. Okrem bežných opráv na udržiavanie či zveľadenie bytových domov môžu byť takto získané finančné prostriedky použité aj na výdavky spojené s majetkovo – právnym vysporiadaním pozemku pod domom. Pri úvere do výšky 10 000 € na jednu bytovú jednotku banka nepožaduje od klienta zabezpečenie a získať ho možno na počkanie.

Tým spoločenstvám vlastníkov bytov alebo správcovských spoločností, ktoré sa rozhodnú využiť program na obnovu bytového domu od ČSOB Finančnej skupiny, banka automaticky poskytne špeciálny Bonus Program s mnohými výhodami a zľavami spojenými s využívaním produktov a služieb ČSOB Finančnej skupiny.

Úvery na bytové domy od ČSOB Stavebnej sporiteľne

Finančné prostriedky potrebné na zveľadenie či rekonštrukciu bytových domov môžu klienti získať aj prostredníctvom ČSOB Stavebnej Sporiteľne, a to úverom OBNOVA. Tento úver je určený pre spoločenstvá vlastníkov bytov, ako aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorých správu zabezpečuje správca. Výhodou, ktorú môžu spoločenstvá využiť prostredníctvom stavebného sporenia ČSOB Stavebnej sporiteľne, je aj štátna prémia vo výške 66,39 € na každé 4 byty v bytovom dome.

Najviac bytových domov, ktoré využili na financovanie rekonštrukcií a opráv úvery ČSOB Stavebnej sporiteľne, evidujeme v Handlovej, Banskej Bystrici, Košiciach, Bratislave, Žiline, Poprade, Prešove a Prievidzi. Priemerná výška poskytnutého úveru dosiahla v uplynulom roku výšku 112 000 € a jeho dĺžka splatnosti je v priemere 18,5 roka.

ČSOB je jednou z najvýznamnejších finančných skupín pôsobiacich na slovenskom trhu. ČSOB Finančná skupina ponúka klientom široký rozsah služieb prostredníctvom svojich dcérskych spoločností – ČSOB Asset management, ČSOB d. s. s., ČSOB Factoring, ČSOB Leasing, ČSOB Poisťovňa a ČSOB Stavebná sporiteľňa. Klientov obsluhuje prostredníctvom siete vyše 100 obchodných miest. Majoritným akcionárom ČSOB banky je KBC Group, ktorá patrí medzi vedúce finančné skupiny na domácom trhu v Belgicku a v strednej Európe. Zamestnáva viac ako 55 000 zamestnancov a obsluhuje 12 miliónov klientov. K 1. júlu došlo k právnemu zlúčeniu ČSOB a Istrobanky.

Zdroj: csob.sk