Ako zmeniť správcu

Správca sa odvoláva výpoveďou zo zmluvy o výkone správy. V zmluve je tiež uvedená výpovedná lehota, ak nie je, zákonom je určená na 3 mesiace.

Podmienky pre výpoveď takejto zmluvy

  1. Zvolať schôdzu vlastníkov alebo vyhlásiť písomné hlasovanie s jasným bodom programu a to je výpoveď zo zmluvy o výkone správy. Hlasovať musí nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov. Držitelia splnomocnení musia tieto predložiť na začiatku schôdze. Nesmie chýbať ich overenie notárom a ak nie sú na celý rozsah vlastníckych práv, musia obsahovať aj príkaz ako hlasovať. Hlasovanie môže prebehnúť písomnou formou a nestačí, ak hlasuje nadpolovičná väčšina po hodine od začiatku schôdze. Takéto hlasovanie by bolo neplatné. Za výpoveď musí zahlasovať nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov. Ak schôdza nie je uznášania schopná na začiatku, čiže nie sú prítomné najmenej 2/3 vlastníkov, hlasovanie prebehne po hodine od začiatku schôdze tak, že pred hlasovaním spočítajú prítomné hlasy a hlasuje sa opäť tak, že s výpoveďou musí vyjadriť súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov.
  2. Okrem vyhotovenia zápisnice jasne vyjadrujúcej priebeh a výsledok hlasovania je potrebné výpoveď doručiť správcovi. Výpoveď musí byť riadne podpísaná nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov. Možno sa to zdá nelogické, ale zmluva sa pri uzatváraní taktiež najprv schvaľuje a potom podpisuje.

Opomenutím jedného z týchto úkonov zmaríte platné uzatvorenie novej zmluvy o výkone správy.

Pri tomto procese sme samozrejme ochotní poradiť

Poradiť a prejsť všetky podrobnosti ako aj pomôcť pripraviť dokumenty a samotné zhromaždenie. Po doručení výpovede beží výpovedná lehota od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Už počas tejto lehoty je potrebné vybrať si nového správcu, pripraviť resp. absolvovať pripomienkové konanie k zmluve s novým správcom a zvolať schôdzu vlastníkov. Jej programom okrem iného musí byť schvaľovanie znenia zmluvy o výkone správy s novým správcom formou hlasovania. Hlasovanie je prípustné od 1.10.2014 písomnou formou a platia pre neho rovnaké pravidlá ako pri hlasovaní o výpovedi. Po schválení sa zmluva stane platnou až jej podpísaním nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov.

Podpísanie zmluvy splnomocnenými zástupcami vlastníkov je neprípustné!

Po jej podpísaní sa zmluva stáva účinnou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca ak skončila výpovedná lehota bývalému správcovi alebo účinnosť nastane k dátumu v zmluve uvedenom.